Мисия

Изкуство в действие е независимо сдружение на автори работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, концерти, спектакли, симпозиуми, уъркшопи, международен културен младежки обмен. Приоритет в програмата на сдружението имат свободните, младежки инициативи и творчески изяви с експериментален характер.

Основна цел при учредяване на сдружение „Изкуство в действие“ през 1990 г. е „да спомогне с дейността си за създаване на Център за съвременно изкуство, който да има координиращи, информационни и пропагандаторски функции в тази насока и да служи на българските творци, работещи в областта на съвременното изкуство.“

Предмет на дейност: Организация и участие в международни и национални артистични прояви, осъществяване на контакт със сродни организации и творци в страната и чужбина, популяризация на съвременното изкуство чрез организиране на пленери, дискусии и семинари, издаване на каталози, бюлетини, рекламни материали, списания, брошури. Сдружение „Изкуство в действие“ организира изложби и подпомага участието в международни форуми за изкуство на членуващите в него автори, организира собствени фестивали и артистични събития, както и обучения и уъркшопи, свързани със съвременно изкуство и култура чрез методите на  неформалното образование .