back-icon 2

“Fluxus” /Sofia, Bulgaria/

“Rotation” – International Youth Exchange /The Rhodopi Mountain, Bulgaria/

“Treausure” II /1997 – 1998/ – International Youth Exchange /Bogomolsko, Bulgaria/