parallax background

За Изкуство в действие


Основна цел при учредяване на сдружение “Изкуство в действие” през 1990 г. е “да спомогне с дейността си за създаване на Център за съвременно изкуство, който да има координиращи, информационни и пропагандаторски функции в тази насока и да служи на българските творци, работещи в областта на съвременното изкуство.”

Предмет на дейност:

Организация и участие в международни и национални артистични прояви, осъществяване на контакт със сродни организации и творци в страната и чужбина, популяризация на съвременното изкуство чрез организиране на пленери, дискусии и семинари, издаване на каталози, бюлетини, рекламни материали, списания, брошури. Сдружение “Изкуство в действие” организира изложби и подпомага участието в международни форуми за изкуство на членуващите в него автори, организира собствени фестивали и артистични събития, както и обучения и уъркшопи, свързани със съвременно изкуство и култура чрез методите на  неформалното образование

Сдружение „Изкуство в действие“ е неправителствена организация, учредена през месец април 1990 г.

Инициативата за създаването ѝ е на лидерите на няколко от основните авангардни артистични групи, които действат в България в периода, непосредствено преди края на Студената война. Основната цел, заложена в устава на сдружението, е да съдейства с дейността си за създаването на „Център за съвременно изкуство“ в България. Юридическата регистрация на организацията е направена през месец септември 1990 г. Изискваните по закон 10 съучредители са: Добрин Пейчев и Орлин Дворянов (група „ДЕ“), Даниела Ненова и Александър Пожарлиев (група „Пърформанс“), Димитър Грозданов (група „МА“), Велико Шербанов и Вяра Грънчарова (група „Кукувден“), Албена Михайлова (група „РЪБ“), Вячеслав Ботев (група „Хермес“) и Дияна Попова (индивидуален автор). От учредяването му до днес историята на „Изкуство в действие“ може да се раздели на няколко периода:

1990-1993

През този период значителна част от дейността на сдружението е свързана с участие и организация на общи художествени изяви. Такива са изложбите: „Обекти от бъдещи изложби“ (София, 1990), „Галванизация“ (София, 1991) и др. През май 1991 г. „Изкуство в действие“ приема нови членове: Любомир Велев и Светослав Битраков (група С.Л.А.В.), Николай Иванов (групите „ДЕН“ и „ОМ“), Емил Вълев (група „Виолетов генерал“) Ани Хорисян („Арт кино“), Климент Атанасов (галерия „КА“), Антония Дуенде, Венцислав Занков, Георги Ружев, Александър Райков. По това време сдружението работи активно и с автори като Александър Иванов, Веселин Кюрпанов, Надя Меднева, Ирена Митова и др. През същата година на четвъртия етаж на сградата на Съюза на демократичните сили в София (бул. „Дундуков“ 49) сдружението открива собствено изложбено пространство – галерия „СИД“. Галерията функционира до края на 1992 г. „Изкуство в действие“ осъществява редица артистични проекти в алтернативни пространства. Най-емблематичните са хепънингът „Сътворение“ (София, 1991) в изоставената бирена фабрика „Прошеково пиво” и хепънингът „1 а а а“ (София, 1991) в старата сграда на КАТ на ул. „Будапеща“ (днес „Гьоте институт“). Паралелно с това сдружението съвместно с галерия „КА“ – Бургас ежегодно организира поредица от художествени акции по южното Черноморие, обединени в лендарт симпозиума „Арт Херо“. През 1992 г. стартира телевизионно предаване „Изкуство в действие“. Реализирани са 14 предавания, излъчени по „Ефир 2“ на националната телевизия. Също така са осъществени голям брой изяви в чужбина. Най-значимите са участието в първия „ОСТ-ВЕСТ ФЕСТ“ (1990) в Берлин, с който артисти от цял свят отбелязват падането на Берлинската стена, и международният арт проект „Изкуство на промяната“, част от фестивала „София поздравява Берлин“ (Берлин, Германия, 1993).

1994 – 1998

„Изкуство в действие“ се ориентира към работа по проекти, свързани с европейски програми като „Темпус“ и „Младежта за Европа“. Това става основен източник на финансиране на дейностите му. Към сдружението се сформира арт-педагогически екип с участието на: Орлин Дворянов, Антония Дуенде, Ирена Митова-Нойтвиг, Борис и Габриела Сергинови, Ния Пушкарова, Михаел Ланге и др. В организираните от екипа младежки проекти започват да участват много млади автори, студенти и ученици. В същото време голяма част от старите членове напускат организацията.
По това време „Изкуство в действие“ става съучредител на интернационалното сдружение „Ost West Forum“ със седалище в Берлин. То представлява мрежа от четиринайсет партньорски организации от цяла Европа. На базата на тези контакти са реализирани повече от двадесет международни проекта в сферата на изкуството в страни като Германия, Холандия, Франция, Турция, Полша, Румъния. Тогава се оформя и тясната връзка между дейността на „Изкуство в действие“ и работата на ателие „Неконвенционални форми“ към специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. До настоящия момент основно участие в подготовката и реализацията на проектите на сдружението имат преподавателите и студентите от ателието.
Тогава започва и организирането на пърформанс фестивали и вечери на пърформанса – една традиция, която продължава и до днес. Основните участници в тях са преди всичко студентите от Софийския университет. Сред най-важните авторски изяви на „Изкуство в действие“ за периода са: участие в лендарт симпозиума „Церемониал арт“ (Бабе и Готсдорф, Германия, 1994); изложба и пърформанс „Двойни отражения“, в рамките на изявите, съпътстващи опаковането на Райхстага в Берлин (1995); Международен фестивал на пърформанса „Зона Източна Европа“ (Тимишуара, Румъния 1996); Представяне на българския пърформанс в Краков (галерия „Бункер щуки“, Краков, Полша, 1997), участие в проекта на „Гьоте институт“: „ФЛУКСУС-1962-1994“ под ръководството на Бен Патерсън (Читалище „Славянска беседа“, кино „Одеон“ и „Националната галерия за чуждестранно изкуство“, София, 1998).

1999 – 2001

След наложилата се пререгистрация през 1998 г., сдружението променя и състава си. Като нови членове са приети: Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Стела Инчовска, Майа Антова, Добрин Атанасов (група „Y поколение“); Мая Жалова, Гергана Темелкова, Лиляна Дворянова, Николай Делчев (група „Жест Звук Образ“). През този период „Изкуство в действие“ съсредоточава усилията си предимно в реализацията на широкомащабния проект „2 а а а“ (две хиляди „а“). В него са ангажирани най-младите членове на сдружението, болшинството от които завършват по това време висшето си образование и тепърва трябва да се утвърждават като автори. Проектът включва четиринадесет групови артистични изяви в различни български градове. Завършва с изложбата „1/3 България“ в Софийска градска художествена галерия (София, 2001).
Също така сдружението работи и по линия на международния младежки обмен в сферата на изкуството, като негов основен партньор е немската организация Offener Kunsverein e.V. (Потсдам). Други важни изяви за периода са изложбите „В края на краищата“ (АТА център за съвременно изкуство, София, 2001) и „ART IN ACTION“ (Арт център „Арсенал“ – галерия „Миевска“, Познан, Полша, 2001).

2002 – 2006

В началото на новия век „Изкуство в действие“ развива активна международна дейност. Разширени са партньорствата в Германия и са установени нови контакти с организации и артисти от Румъния, Унгария, Полша, Естония, Словения, Чехия, Австрия, Италия, Испания и други страни. В реализациите на проектите се включват още млади артисти, сред които се открояват Любен Кулелиев, Десислава Цонева, Иван и Георги Ямалиеви, Моника Михайлова, Венцислава Стоянова. По това време сдружението започва да приема и да изпраща доброволци по програмите на ЕС. Партньор в този обмен е отново „Offener Kunst e.V.“ (Потсдам, Германия). Осъществени са участия в десетки международни обмени в сферата на изкуството из цяла Европа.
В следствие на увеличения организационен състав и интензивността на дейностите през периода се стига до отделяне на част от по-младите членове в самостоятелна организация. Това е „Център за неформално образование и културна дейност АЛОС“, с който „Изкуство в действие“ започва успешно да си партнира. През 2006 г. сдружението организира в София международната конференция „Изкуството – универсален език за общуване“. В нея вземат участие основните чуждестранни партньорски организации. В рамките на конференцията се набелязват стратегии за развитие след влизането на България в ЕС.
Сред по-важните изяви за периода са: проект „Такъв какъвто съм“ – поредица от изложби и художествени акции в четири български града (Плевен, Кюстендил, Казанлък, Благоевград, 2002); участие в Международния фестивал на театъра на абсурда „Йожен Йонеско“ (Букурещ, Румъния, 2002, 2004); участие в мултинационалния проект „Нека се движим – 300 години Санкт Петербург“ (Брюксел, Белгия,  2003); участие в Балканския младежки фестивал „Младостта на Балканите“ (Сандански, 2006). Важно е да се спомене и стартирането на проект „Територии – автори – концепции“ (Казанлък, Ямбол, Кюстендил, Ловеч, София, 2005 – 2008), който включва художествени акции в производствените пространства на реално работещи фабрики в различни точки на страната.

2007 – 2015

След приемането на България в ЕС „Изкуство в действие“ се активизира значително в посока на участие в европейски и световни арт форуми. Някои от членовете се установяват в чужбина, където продължават да организират и участват в проекти от името на сдружението. В същото време характера на дейностите в България не се променят. По това време с организацията започват да работят Марина Стоянова, Боян Бахрин, Олга Йочева, Янко Андонов, Мариян Ценов и др.
През 2008 г. автори от „Изкуство в действие“ осъществяват поредица от изложби, пърформанси и видео презентации в рамките на проект „БРОД – представяне на младата българска култура“ в Дрезден, Германия. Частично този проект е реализиран през 2010 г. и в България под името „БРОД… или ако я нямаше тази стена“ (Център за култура и дебат „Червената къща“, София). Артисти от сдружението вземат участие и в големи арт форуми като: международния фестивал за съвременно изкуство „Арте е вита“ (Барт, Германия, 2007); биенале за съвременно изкуство „ОСТРАЛЕ“ (Дрезден, Германия, 2008); международен фестивал на пърформанса „Синьо противопоставяне“ (Лайпциг, Германия, 2010); международен фестивал на пърформанса „PERF 12“ (Пори, Финландия, 2012) и др. През 2008 г. основните автори на „Изкуство в действие” се представят групово в изложбата „Пробив в ежедневието“ (галерия „Моторен хале“, Дрезден, Германия), а през 2011 г. – в изложбата „Дехуманизация“ (Български културен център, Братислава, Словакия). Международната дейност включва и провеждане на редица обмени в сферата на визуалните и сценичните изкуства, съвместно с партньори от Германия, Италия, Испания, Португалия, Турция и Румъния.
В България важни акценти за периода са: провеждането на ежегодния арт симпозиум „Деветаки“ (село Деветаки, Ловешка област, 2005 – 2012) и на фестивала на пърформанса „Шах с пешката“, който „Изкуство в действие“ продължава да организира от 2010 г. Паралелно артисти от сдружението взема регулярно участие във фестивалите „Малък сезон“ (София) „SOFIA UDERGROUND“ (София) Арт фест „Водна кула“ (София), ежегодната изложба „Идентичности“ (Дупница), арт симпозиум „ФОРМА“ (Трявна) и др. През 2015 г. сдружение „Изкуство в действие“ отбелязва 25 годишнината от учредяването си с изложбата „25 Авторски Арт Алтернативи“ в „Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство“ в София.